The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Södra Gnisvärd

2

På Tofta / Gnisvärd pågår ett projekt.

Det är flera åtgärder runt om själva stranden, men även åtgärder på stranden kommer framöver. Följ arbetet på:

http://www.sodragnisvard.se/

En beskrivning hämtat från hemsidan:

Vårt lokala naturvårdsprojekt (LONA) för Gnisvärd och Tofta strand
Statsbidrag har sökts, och beviljats, för vårt lokala naturvårdsprojekt (LONA) ”Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar”.

Projektet är ett samarbete mellan Södra Gnisvärds, Norra Gnisvärds och Smågårde samfällighetsföreningar, Solbacka, Naturskyddsföreningen på Gotland, företagen Tofta Camping och Toftagården samt Högskolan på Gotland. Projektet kommer att genomföras i samverkan med övriga markägare och intressenter i området, bl.a. Strandsamfälligheterna och Svenska livräddningssällskapet, SLS Gotland.

Region Gotland välkomnar projektet.

Projektet har en budget på närmare 700 000 kronor, varav vi fått 349 600 kr i statsbidrag. Föreningarnas bidrag kommer vara ideellt arbete, där varje arbetad timme är värd 200 kronor.

Syftet med projektet är att ena bygden genom att tillsammans;

  • utveckla tillgängligheten genom att visa upp intressanta natur- och kulturmiljöer. Detta sker genom att öppna upp igenväxande marker, markera cykel- och vandringsleder och genom informationstavlor och rastplatser.
  • skapa intresse för och öka kunskapen om Gnisvärds och Tofta strands natur- och kulturmiljöer. Detta sker genom guidade turer, en skrift om Gnisvärds natur och kultur samt informationstavlor. Gemensamma arbetsdagar kommer att genomföras.
  • genom restaurering och återkommande skötsel gynna både typiska och sällsynta insekter, fåglar, växter och svampar.
  • genom återkommande skötsel synliggöra fornlämningar (t.ex. gravrösen, stensättningar) och kulturhistoriska spår (t.ex. husgrunder, brukningsvägar).
  • strandheden och dynerna mellan Gnisvärd och Tofta bad hålls öppna och behåller sina höga botaniska värden, samtidigt som de är tillgängliga för allmänhetens bad- och friluftsliv.